lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 22 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

นโยบายในการรับประกันสินค้า [ปี 2558]

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
5 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการรับประกันสินค้า ร้านเมคคาช็อป

กรณีที่ 1. ในการขอคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า กรณีที่เกิดการชำรุด เสียหายเนื่องจากการขนส่ง สินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ ทางร้านยินดีรับคืนสินค้าและจัดส่งสินค้าใหม่ทันทีเมื่อได้รับคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่ 2. การขอเปลี่ยนสินค้าใหม่เนื่องจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดพลาด เมื่อได้รับคืนสินค้า และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าอื่นๆแทนได้ โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง และ ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ของราคาสินค้าเดิม ก่อนการจัดส่ง

กรณีที่ 3. การขอคืนสินค้าที่นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เช่น การขอคืนเงินเนื่องจากใช้งานไม่เป็น หรือ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าแล้ว หลังจากทางร้านตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้วอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 5 วันทำการ โดยหักค่าธรรมเนียม 10% จากราคาสินค้านั้นๆ

กรณีที่ 4. การเคลมประกันสินค้าเนื่องจากสินค้ายังไม่หมดประกันสินค้า ให้ลูกค้าดูที่ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (ด้านล่าง)

 

หมายเหตุ :

1. ในกรณีสินค้ามีปัญหา โปรดส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ
2. สินค้าที่ต้องการส่งคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้า คู่มือการใช้งาน และต้องแนบใบเสร็จรับเงินมาด้วย หากสินค้ามีตำหนิเกิดขึ้น ทางร้านขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เกิด หรือ อาจจะต้องประกาศขายในราคาพิเศษ เป็นต้น

3.การส่งคืนสินค้า โปรดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น การส่งด้วยวิธีการอื่น เช่น ขนส่งเอกชนบางบริษัทที่ไม่มีบริการส่งถึงที่อาจทำให้ได้รับบริการที่ล่าช้า และตามสินค้าด้วยความลำบาก

 

การรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง : เพื่อความมั่นใจโปรดแกะดูสินค้าที่ได้รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หากกรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากปัญหาการขนส่ง ให้คืนสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อทำการเคลมค่าเสียหายตามใบเสร็จได้.

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผู้ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณี ที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
2. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางร้านเมคคาช็อปกำหนด
3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค แตก, ชำรุด, บุบสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
4. สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน เหมือนตอนที่ซื้อไปจากทางร้าน
5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงเมือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้าหาย สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าที่ติดกับตัวสินค้าฉีกขาด

 

ร้านเมคคาช็อป ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ หรือคาบอื่นๆ เป็นต้น
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
4. สติ๊กเกอร์รับประกันของ ร้านเมคคาช็อป มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
5 .การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้ สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
6. ทางร้านเมคคาช็อป จะไม่รับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
7. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
8. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
9. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า
10. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, น้ำหรือเหงื่อเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน
11. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน
12. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
13. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
14. ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงกัดหรือทําลาย อุปกรณ์ วงจร สายไฟ

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
บัณฑิต
บัณฑิต (Guest)
IP: 49.230.226.x
7 เดือนที่ผ่านมา
สั่งสินค้าไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21/5/17พร้อมโอนเงินไปแล้ว smsก็ไม่ได้รับสินค้าก็ไม่ได้รับ บริการซ้ามากเลย ช่วยตรวจสอบให้ด้วย ผู้สั่งซื้อ บัณฑิตย์ ท้าวแปง ที่อยู่ เถิน ลำปาง
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า....

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

080-141-6889

 

Statistics

หน้าที่เข้าชม349,898 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด126,686 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท29 ธ.ค. 2560
Go to Top